Wilt u onze app downloaden?

Google Play

Algemene voorwaarden

Gepubliceerd 12-05-2023 13:09

Algemene Voorwaarden verkoop en levering Koskamp B.V.

Tot stand gekomen op 6 februari 2023
 

Algemene Voorwaarden Koskamp B.V. statutair gevestigd aan de Vriezendijk 10, 7683 PL, te Den Ham, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08147747. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd KvK nummer.
 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
2. Koskamp B.V.: Met Koskamp B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld: Koskamp B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 08147747 alsmede haar 100% dochterondernemingen:
- Koskamp Automaterialen B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 05050765 en haar dochterondernemingen De Waag B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 04017438 en dochteronderneming Bosma Automaterialen B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 05054441;
- Koskamp Automotive B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 08173071;
- Koskamp Automotive Noord B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 08173064;
- Velba Automaterialen B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 10022695;
- Velba Automaterialen Elst B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 09119431;
3. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Koskamp B.V. en de Koper.
4. Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Koper en Koskamp B.V.
5. Koper: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

 

1. Inleidende bepalingen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. Koskamp B.V. drijft, onder meer, een onderneming die zich toelegt op de import en groothandel in automaterialen en aanverwante producten c.q. accessoires in de breedste zin des woords. Koskamp B.V. telt 12 vestigingen, gevestigd in Den Ham (hoofdvestiging), Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Bilthoven, Lelystad, Kampen, Steenwijk, Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Koskamp B.V. en de Koper, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koskamp B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In dat geval zullen partijen in overleg een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.


2. Totstandkoming overeenkomst

2.1. De Overeenkomst tussen Koskamp B.V. en Koper komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van de offerte en/of aanbieding van Koskamp B.V.
2.2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Koskamp B.V. zijn altijd vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding in de offerte/aanbieding is opgenomen. Indien er in de offerte/aanbieding een termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte/aanbieding wanneer deze niet binnen de daartoe gestelde termijn wordt geaccepteerd. Een aanvaarding die afwijkt de door Koskamp B.V. verstrekte offerte/aanbieding leidt ertoe dat géén overeenkomst tot stand komt.
2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koskamp B.V. niet tot levering van een deel van de in de offerte/aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 

3. Prijzen

3.1. Alle door Koskamp B.V. op haar website dan wel in haar offertes/aanbiedingen genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en exclusief BTW, bezorgkosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.2. Koskamp B.V. heeft het recht – ook in het geval bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen – de prijs te verhogen. Dit geldt ook in het geval de prijs c.q. koopsom niet onder voorbehoud is gegeven door Koskamp B.V.. Koskamp B.V. zal, indien zij voornemens is de prijs te wijzigen, de Koper hier zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel per e-mail van op de hoogte stellen. Reden voor prijswijzigingen kunnen, onder meer, zijn:
• Prijsverhoging voortvloeiende uit een bevoegdheid of een op Koskamp B.v. rustende verplichting ingevolge de wet;
• Stijging van de prijs van grondstoffen dan wel andere bepalende factoren die de kostprijs van de producten bepalen;
• Een aanpassing van de Overeenkomst zoals benoemd in artikel 4.9.
 

4. Wijze van uitvoering overeenkomst en het wijzigen van de overeenkomst

4.1. Koskamp B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren en, mits overeengekomen met de Koper, het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen;
4.2. Indien en zo lang de factuur door de Koper niet – althans niet volledig dan wel binnen de daartoe gestelde betalingstermijn – is voldaan, heeft Koskamp B.V. het recht om haar werkzaamheden dan wel de levering op te schorten totdat de Koper de factuur volledig heeft betaald.
4.3. De Koper verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig dan wel indien onjuiste instructies c.q. informatie worden c.q. wordt verstrekt, dan heeft Koskamp B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn – voor zover van toepassing - voor rekening van de Koper. Hieronder wordt in ieder geval begrepen extra kosten gemaakt in de vorm van manuren, extra materiaalkosten, vervoerskosten en overige ‘vertragingskosten’.
4.4. Koskamp B.V. heeft het recht om, bij de uitvoering van de werkzaamheden dan wel levering van de producten, gebruik te maken van derden.
 

5. Levering en leveringstermijnen

5.1. Levering vindt plaats doordat de zaak dan wel het product ter beschikking wordt gesteld aan de Koper. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Koper.
5.2. Levering vindt plaats op het door de Koper opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
5.3. Levering vindt voorts plaats binnen een door Koskamp B.V. opgegeven termijn, welke termijn slechts indicatief is en nimmer kan worden beschouwd als fatale termijn.
5.4. Indien Koskamp B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Koper, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Koper deze aan Koskamp B.V. heeft verstrekt.
5.5. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Koper Koskamp B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn geven om de zaak af te leveren.
5.6. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.7. Indien de Koper op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 

6. Vervoer en risico

6.1. Koskamp B.V. bepaalt de wijze van transport en wijst de vervoerder aan, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Koper voor rekening en risico van Koskamp B.V. in het geval Koskamp B.V. de vervoerder heeft aangewezen. In het geval – in onderling overleg tussen partijen – de vervoerder door Koper is aangewezen, zijn de zaken voor rekening en risico van Koskamp B.V. totdat de zaken ter beschikking zijn gesteld van de door Koper aangewezen vervoerder.
6.3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper of een door de Koper aan te wijzen derde dan wel vervoerder ter beschikking staan.
6.4. Indien de af te leveren zaken rechtstreeks vanaf het desbetreffende magazijn of de fabriek van de leverancier en/pof fabrikant aan de Koper worden vervoerd, worden die zaken, in afwijking van al het bovenstaande, voor rekening en risico van de Koper vervoerd, tenzij uit de voorwaarden van de fabrikant/leverancier anders blijkt.
 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door Koskamp B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Koskamp B.V. totdat de Koper hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
7.2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede hetgeen Koper nog verschuldigd is uit hoofde van eerdere c.q. andere overeenkomsten met Koskamp B.V., alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
7.3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Koper, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
 

8. Betaling en incassokosten

8.1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Koskamp B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
8.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de door Koskamp B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
8.3. Koper is niet bevoegd op hetgeen hij/zij uit welke hoofde dan ook is verschuldigd aan Koskamp B.V. enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting voorts niet op.
8.4. Na het verstrijken van de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur is de Koper, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
8.5. Koskamp B.V. kan aan de Koper de mogelijkheid bieden om de openstaande vordering om te zetten in een (rentedragende) geldlening. De voorwaarden waaronder deze geldlening wordt verstrekt worden uitsluitend door Koskamp B.V. bepaald en ter goedkeuring aan de Koper voorgelegd. Indien tussen Koskamp B.V. en de Koper geen overeenstemming wordt bereikt omtrent de (wijze van) omzetting van de vordering in een geldlening c.q. geldleningsovereenkomst, geldt het bepaalde in artikel 8.1 tot en met 8.4 van deze Algemene Voorwaarden onverkort en behoudt Koskamp B.V. zich te dien aanzien alle rechten voor.
8.6. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. In ieder geval is de Koper incassokosten verschuldigd.
8.7. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Koskamp B.V. in afwijking van artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €250,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Koper.
8.8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Koskamp B.V. en de verplichtingen van de Koper jegens Koskamp B.V. onmiddellijk opeisbaar.
 

9. Opschorting

9.1. Indien de Koper een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, waaronder begrepen enigerlei betalingsverplichting die de Koper uit hoofde van de onderhavige dan wel een andere overeenkomst met Koskamp B.V. heeft, heeft Koskamp B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.
9.2. Voorts is Koskamp B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, zulks louter ter beoordeling van Koskamp B.V.;
9.3. Koskamp B.V. is voorts bevoegd haar uit de overeenkomst jegens de Koper voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de koper in surceance van betaling verkeert dan wel in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op andere wijze de beschikking over diens vermogen verliest;
9.4. Koskamp B.V. behoudt, onverminderd haar opschortingsbevoegdheden, het recht om algehele schadevergoeding te vorderen van Koper.
 

10. Overmacht

10.1. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, stagnatie of vertraging in het productieproces van toeleveranciers van Koskamp B.V., stakingen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Koskamp B.V. in redelijkheid niet van de Koper mag worden verlangd.
10.2. Koskamp en Koper zijn, gedurende de periode dat de overmachtssituatie voortduurt, beiden gerechtigd om de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, zijn zowel Koskamp B.V. als Koper gerechtigd om de Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In voornoemd geval kunnen geen der partijen aanspraak maken op enigerlei vorm van schadevergoeding voor zover het schade betreft die is ontstaan door de overmachtssituatie.
10.3. Koskamp B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koskamp B.V. haar werkzaamheden had moeten uitvoeren dan wel had moeten nakomen.
10.4. Indien Koskamp B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koskamp B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 

11. Ontbinding

11.1. Indien de Koper diens verplichting(en) jegens Koskamp B.V. niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Koskamp B.V. bevoegd om de overeenkomst met de Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
11.2. Koskamp is in ieder geval bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- Koskamp B.V. na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Koper diens verplichtingen niet zal nakomen;
- Aan de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of – naar oordeel van Koskamp B.V. - onvoldoende is;
- Door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Koskamp B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koskamp B.V. kan worden gevergd;
- de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom dan wel anderszins niet meer (geheel) over diens eigen vermogen kan beschikken;
- de Koper onder curatele wordt gesteld;
- de Koper komt te overlijden.
11.3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
11.4. In het geval van ontbinding worden de vorderingen van Koskamp B.V. op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
11.5. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst door Koskamp B.V. op grond van dit artikel, is Koskamp B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten aan de zijde van de Koper dan wel gehouden schadevergoeding te betalen aan de Koper.
11.6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Koper, is de Koper gehouden alle door Koskamp dientengevolge geleden schade te vergoeden.
 

12. Garanties

12.1. Koskamp B.V. staat in voor het feit dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en voldoen aan de eisen van normaal gebruik en biedt een garantietermijn van drie maanden aan te rekenen vanaf de datum van aflevering.
12.2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
12.3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
12.4. Indien het geleverde Product niet voldoet aan artikel 12.1 en Koskamp B.V. hiertoe door de Koper tijdig – dat wil zeggen binnen de geldende garantietermijn - en schriftelijk op de hoogte is gesteld, zal Koskamp B.V., het Product binnen een redelijke termijn kosteloos vervangen of herstellen, zulks ter beoordeling van Koskamp B.V..
12.5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Koper.
12.6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, een gevolg is van veranderingen die de Koper of derden aan het geleverde hebben aangebracht zonder toestemming van Koskamp B.V., is ontstaan door normale slijtage. Evenmin staat Koskamp B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. Voor schade ontstaan door gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten, dan wel smeermiddelen, het gebruik van verontreinigde of natte perslucht, vuil in het systeem of agressieve omgeving en/of de gevolgen van montage of bevestiging op of aan een daartoe ongeschikte ondergrond, biedt Koskamp B.V. eveneens geen garantie en aanvaardt Koskamp B.V. geen aansprakelijkheid.
12.7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Koskamp B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
12.8. Aanspraak op enigerlei garantie bestaat voorts louter wanneer de Koper ten aanzien van de Overeenkomst jegens Koskamp B.V. aan al diens (betalings)verplichtingen heeft voldaan, voor zover op dat moment reeds opeisbaar.
 

13. Onderzoek en reclame

13.1. De Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 48 uur na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
9 / 10
13.2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 48 uur na levering van het product schriftelijk aan Koskamp B.V. gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 48 uur na ontdekking ervan aan Koskamp B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
13.3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld.
13.4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Koper Koskamp B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak. Op Koskamp B.V. rust geen enkele verplichting tot herstel dan wel vervanging van het product zolang de Koper in het kader van de Overeenkomst nog niet volledig aan diens opeisbare verplichtingen jegens Koskamp B.V. heeft voldaan.
13.5. Indien bij nabestellingen of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken, sprake is van geringe afwijkingen in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de Koper geen recht van reclame.
 

14. Aansprakelijkheid

14.1. Koskamp B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid, opzet of schuld aan de zijde van Koskamp B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
- materiële schade aan de eigendommen van de Koper;
- redelijke kosten, die Koper heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
- redelijke kosten, die Koper redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
- redelijke kosten, die Koper redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
14.2. Koskamp B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Koper. Evenmin is Koskamp B.V. aansprakelijk voor schade aan zaken die door of namens de fabrikant en/of leverancier, anders dan door Koskamp BV., rechtstreeks worden vervoerd, bewerkt, behandeld, verhuurd, uitgeleend, in gebruik of in bewaring worden gegeven of die de fabrikant of leverancier voornoemd om welke reden dan ook onder zich hebben of voor schade veroorzaakt door zaken die rechtstreeks zijn geïmporteerd uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika en/of Canada.
14.3. Koskamp B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Koskamp B.V. is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Evenmin is Koskamp B.V. aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door oneigenlijke c.q. onjuiste gebruikmaking van de door Koskamp B.V. aan Koper geleverde zaken.
14.4. Door Koskamp B.V. in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven over maten, kleuren, gewichten en toepassingen, alsmede andere specificaties voorkomende in prijscouranten, aanbiedingen en/of ordebevestigingen en reclamemateriaal worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt Koskamp B.V. op generlei wijze enige aansprakelijkheid.
14.5. Indien Koskamp B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koskamp B.V. beperkt tot het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
14.6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Koskamp B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Koper bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 

15. Vrijwaring

15.1. De Koper vrijwaart Koskamp B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de afgeleverde zaken schade lijden en welke aan de Koper toerekenbaar is.
15.2. Indien Koskamp B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Koskamp B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koskamp B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Koper.
 

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koskamp B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Koper zijn woonplaats in het buitenland heeft.
16.2. Geschillen tussen Koskamp B.V. en de Koper zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.